Drama un-act

Coroni Heddwch (1921)

John Oswald Francis
cyf. T Gwynn Jones

Ⓗ 1921 John Oswald Francis
Mae angen caniatâd cyn perfformio neu recordio unrhyw ran o’r ddrama.Lle agored yw'r olygfa, a gorsedd yno ar ychydig risiau. Os chwaraeir y pasiantb dan do, gellir addurno'r Orsedd â llenni syml. Dyfodfa ar y chwith ac un arall ar y dde. Lle bo disgynlen i'w chael, bydd y TAD, y FAM, y WYRYF, a'r PLENTYN ar y llwyfan pan goder y llen. Lle na chaffer disgynlen, dont i mewn o'r dde. Dengys ew dillad mai pobl gyffredin fyddant.

Y Plentyn

A fydd hi'n hir yn dyfod?

Y Tad

Ni fedrwn ni ddim dywedyd. Buom yn disgwyl yn hir. Gwelwch fod yr Orsedd yn wag.

Y Fam

Weithiau, byddaf yn ofni na ddaw'r Frenhines byth yn ei hôl atom eto. Pa sawl diwrnod hir y buom yn gwylio ac yn disgwyl?

Y Wyryf

Fy mam, rhaid i ni gredu. Oni ddywedasant hwy, os ai'r dynion ieuainc ar yr hynt hon, y doent o hyd iddi? Ac y maent wedi mynd.

Y Plentyn

Ac a ddont hwy i gyd yn eu holau ar ôl cael hyd iddi hi?

Y Tad

Na ddont, ni ddont i gyd yn eu holau.

Y Plentyn

Paham yr aeth hi i ffwrdd a'n gadael?

Y Tad

Dynion a'i gyrrodd i ffwrdd.

Y Plentyn

Ond, mi glywais ddywedyd ei bod hi'n brydferth iawn, a bod y byd yn ddedwydd pan fo hi ar ei gorsedd.

Y Fam

Bydd, f'anwylyd, bydd y byd yn ddedwydd.

Y Plentyn

Nid wyf i yn cofio'r Frenhines ar ei gorsedd. Sut yr oedd pethau pan oedd y byd yn ddedwydd?

Y Tad

Yr oedd fy mab yn gweithio gyda mi. Yr oeddwn i yn hen ac yn gwybod pethau, ac yntau yn ieuanc ac yn gryf. Gweithiem ein dau gyda'n gilydd. Daw llawenydd mawr i ddynion fo'n gweithio. A'r llawenydd yw, gweled y peth fo yn eu meddwl o'r diwedd yn cymryd ffurf yng ngwaith eu dwylaw. Weithiau, byddwn i yn blino, ac yn cofio bod yn rhaid i'm dyddiau gweithio ddyfod i ben, ond byddwn yn edrych ar fy mab, ac yn dywedyd wrthyf fy hun "Pan gymerer fi oddiwrth y dasg, bydd ef yn aros a'i fab ar ei ôl yntau." Ac yna, byddwn yn gwenu, canys byddwn fodlon. Peth mawr i ddynion yw gwybod na adewir mo waith y byd heb ei wneuthur. A chlyw dithau, 'r un bach, pan fo'r orsedd yn wag, bydd dynion yn drist, am fod yn rhaid iddynt ddinistrio.

Y Plentyn

(Wrth y FAM.) A pha beth yw'ch cof chwithau am yr amser yr oedd y byd yn ddedwydd?

Y Fam

Cofio yr wyf ddedwydded oedd fy nghartref, a'm llawenydd yn fy ngofal i gyd. Cofio lleisiau fy meibion, eu chwerthin sydyn, fel y byddent yn rhoi pwt o gân, ac fel y byddent yn siarad mor dyner wrthyf i. Cofio sŵn eu traed yn dyfod at y drws, ac fel y cawn innau, pan fyddent yn ddigalon, yr hen, hen ddawn gan Dduw, i fedru eu cysuro.

Y Plentyn

Ac ni byddech y pryd hwnnw yn eistedd yn ddistaw wrth y tân, ac yn ceisio cuddio'r dagrau?

Y Fam

Na byddwn, yr un bach. Y pryd hwnnw, pan eisteddwn wrth y tân, meddwl y byddwn "Yfory, rhaid i mi wneud y naill beth neu'r llall iddynt." Ac ambell waith, pan godwn fy ngolwg, troent hwythau a gwenu arnaf.

Y Plentyn

(Wrth y WYRYF.) A byddech chwithau yn ddedwydd hefyd?

Y Wyryf

Byddwn, yr un bach. Byddwn innau'n ddedwydd. Awn am dro gyda'm cariad gyda'r hwyr. Gwelwn oleuni yn ei lygaid pan ddown i yn agos. Dewiswyd ni y naill ar gyfer y llall. Byddem ein dau yn ffyddlon ac yn ymddiried i'n gilydd. Ni wyddem ni ddim beth a ddigwyddai i ni, ond nid ofnem. Nid tywyliwch oedd yn cuddìo ein ffordd, ond rhyw niwl â lamp wen yn tywynnu ynddo. O! chwerw fu'r amser i gariadon, ac y mae llawer fel finnau heb ddim bellach ond atgof.

Y Plentyn

Gresyn mawr i ddynion yrru'r Frenhines i ffwrdd. Paham y gwnaethant? Clywais fod dynion yn dda ac yn ddoeth.

Y Tad

Nac ydynt, yr un bach, dim ond eu bod yn dymuno bod felly. Weithiau, bydd Balchter yn rhodio yn eu mysg, mewn clog aur, ac yn llefaru geiriau chŵyddedig ac yna, dyna ddiwedd ar ddaioni a doethineb.

Y Wyryf

(Gan edrych i'r dde.) Dyma un yr adwaenom ei wyneb.

Y Tad

Ie; un fydd yn cerdded mewn lleoedd cyhoeddus.

Y Fam

Hwyrach bod ganddo newyddion am y Frenhines fawr.Daw'r AMHEUWR i mewn. Gŵr hen iawn a llwyd a theneu yw, a gwisg ddu amdano.

Y Tad

Syr, da y boch.

Yr Amheuwr

Da y boch i gyd.

Y Fam

Syr, a glywsoch chwi rywbeth am y Frenhines?

Yr Amheuwr

Pa Frenhines?

Y Fam

Heddwch yw ei henw.

Yr Amheuwr

Ai amdani hi y disgwyliwch?

Y Fam

Dywedir ei bod hi i drigo gyda ni am byth.

Yr Amheuwr

Gyfeillion, colli amser yr ydych. Gwrando ar ddychymyg. A fu, a fydd.

Y Fam

Ond Syr, er mwyn hynny yr aeth ein meibion allan i'w cheisio.

Yr Amheuwr

Canwaith yr a dynion allan ar neges, a chanwaith, pan ddont yn eu holau, gweigion fydd eu dwylaw.

Y Tad

Oni ddont â hi, ni bydd yfory ond megis doe. Ni bydd diwedd ar golled, ac ofer a fydd gwaith dynion yn dragywydd.

Yr Amheuwr

Ofer fydd eu gwaith yn dragywydd. A fu, a fydd.

Y Wyryf

Ai felly y lleferwch yn y farchnadfa? Cymylu'r awyr a wnewch pan edrychom at yr haul. O, yr Amheuwr, oni bydd eto ddigon o ddagrau? Oni welwch chwi y mynnai'r bobl hi yn Frenhines dros byth?

Yr Amheuwr

Ie, unwaith eto, y mae'r bobl yn breuddwydio.

Y Plentyn

Oni ddaw breuddwydion i ben?

Y Fam

Clywch! Pa sŵn yw hwnyna?Clywir Emyn Heddwch yn ymchŵyddo'n araf ar y chwith.

Y Wyryf

Lleisiau, lleisiau llawen lawer.

Y Tad

(Gan edrych i'r chwith.) Gwelwch dyrfa ar y ffordd.

Y Fam

Dont y-ffordd yma.

Y Wyryf

O, pedfai 'r Frenhines!

Y Fam

O'r diwedd. Y Frenhines!

Yr Amheuwr

(A saif o'r neilliu yn ddidaro.) Y mae 'r bobl yn cadw gŵyl. Dyna eu harfer. Y maent yn ddedwydd am awr─ac anghofiant.

Y Tad

Pwl yw fy ngolwg i.

Y Fam

(Wrth y WYRYF.) Dywedwch i ni ba beth a welwch.

Y Wyryf

Tyrfa o wŷr a gwragedd; ac y maent yn llawen.

Y Plentyn

O, ydynt, mor llawen. Ni wyddwn i y gallai gwŷr a gwragedd fod mor llawen.

Y Tad

Dywedwch─ Pwy sy'n cerdded o'u blaenau?

Y Wyryf

Rhywun mewn gwisg wen; a'i hwyneb yn dawel a phrydferth. Tyrrant o'i hamgylch. Dacw hi yn gwenu, ac─O─y mae bendith yn ei gwên.

Y Tad

Y Frenhines yw hi.

Y Fam

Ie, y Frenhines, a'i henw yw Heddwch. O, Dduw, diolchwn iti yn awr, nyni famau dynion.

Y Wyryf

O Dduw, diolchwn iti yn awr, nyni, a'u câr, ac a garant.

Y Tad

O Dduw, diolchwn iti yn awr, nyni sy'n adeiladu'r byd yn Deml wrth dy gynllun Di.

Y Plentyn

O Dduw, diolch y plant bach i Ti.

Y Tad

Pwy sy'n cerdded yn ochr y Frenhines?

Y Wyryf

Rhywun yn ei harwain gerfydd ei llaw at yr orsedd.

Y Plentyn

Druan gŵr, mor flinedig yw ei olwg!

Y Fam

Pwy sy'n ei harwain gerfydd ei llaw at yr Orsedd?

Y Wyryf

Dyn ieuanc, yn lluddedig a gwael, a gwisg milwr amdano,Daw o'r chwith dyrfa o'r BOBL, tan ganu Ewyn Heddwch. Dont ynghyd o bobtu i'r Orsedd, a'u hwynebau tua'r agorfa.

Yma daw BRENHINES HEDDWCH i mewn, yn ei gwyn, a'i hwyneb yn dawel a mwyn a glân. Arweinia'r gŵr ieuanc hi gerfydd ei llaw tua'r Orsedd. Gwisg milwr amdano ef, a honno yn ddrylliau ac yn ystaeniau. Gwn ynghrog dros ei ysgwydd. Gan sefyll o flaen yr orsedd, disgwylia'r FRENHINES ennyd oni ddarffo'r canu.

Y Frenhines

Wele fi'n dyfod o alltudiaeth. O, chwi, a fu bobl i mi, ai eich ewyllys i gyd yw i mi eto gymryd yr orsedd?

Y Dyrfa

Ie. Ein hewyllys i gyd.

Y Fam

O, Frenhines, dyna'n gweddi i gyd.

Y Tad

Hebot ti, nid ŷm ni ddim, ac nid yw gwaith ein dwylaw ond llwch.

Y Frenhines

O, fy mhobl, oni fynnwch chwi gofio? Oni bu hyno'r blaen? Ai rhaid byth brynu doethineb â'r mawrbris hwn o boen? Hebof i, nid ŷch chwi ddim, a llwch yw gwaith eich dwylaw. Paham, gan hynny, y mae wanned eich ffyddlondeb? Paham y gwrthodir fy llywodraeth i? Paham y gyrr dynion fi o'u plith─i ddim ond dysgu eilwaith faint eu hangen amdanaf?

Y Tad

O, Frenhines dawel, fwyn, dyma ni'n dysgu unwaith eto.

Y Fam

Dyma ni'n dysgu, a mawr yw ein hangen.

Y Wyryf

O dyro i ni eto'n ôl y dyddiau hyfryd hynny yr oedd eu gwynfyd yn fwy nag a wyddem.

Y Frenhines

Y cwbl sydd eiddof, yr wyf yn ei roddi i chwi. Dyma fy rhodd: bydd i'r mab ei ran o lafur ei dad, a dynion yn medi lle bu'r hau. Caiff y mab sychu dagrau'r fam, a hithau bwyso ar ei fraich gadarn. Cyferfydd y wyryf â'i chariad, a cherddant law yn llaw yn harddwch y byd. Chwery'r plentyn wrth y drws, ac ni syrth ar ei chwarae mwy ddim o'r cysgod na ŵyr ef amdano. Yn llawen y cymeraf yr Orsedd.Eistedd y FRENHINES ar yr Orsedd. Tyrr y dyrfa i floeddio cymeradwyaeth.

Y Gŵr Ieuanc

Felly o'r diwedd, dyma ben ar fy nhasg innau.

Y Frenhines

Tasg a wnaed yn dda. (Wrth y BOBL.) Yn alltud hiraethus am fy lle fy hun, gan adnabod eich calonnau, gwyddwn eich bod yn y terfysg yn sibrwd fy enw i. Ac oblegid eich angen mawr, cyfododd y Gŵr Ieuanc a daeth i'm ceisio. Bellach, O fy mhobl, fel y rhoddwch i mi groeso, cofiwch mai rhodd y Gŵr Ieuanc yw'r rhodd yr wyf yn ei dwyn i chwi. Na threigled hynny gyda'r pethau a anghofir. Daeth ef i'm ceisio ar hyd ffordd gofidiau, lle y mae bob amser waed hyd y cerrig.

Y Tad

O, Ŵr Ieuanc o'r ffordd chwerw, pa beth a rydd yr hen wŷr iti, fel y deui yn dy ôl o'th hynt?

Y Fam

O, fab rhyw fam druan, drist, pa beth a ofynni gennym ni, a fu'n disgwyl am ein meibion?

Y Wyryf

O, gariad rhyw eneth unig, pa beth a roddwn ninnau, nad ydym unig mwy?

Y Plentyn

Gwnaethoch bawb yn llawen. Os gwelwch yn dda, a gaf i eich cusanu?Plyg y GŴR IEUANC i gusanu'r PLENTYN. Rhed murmur o gydymdeimlad trwy'r DYRFA.

Y Tad

Gofynnwch a fynnoch. Dywedwch yn awr pa beth a ddymunech gennym.

Y Gŵr Ieuanc

Na bo rhaid i mi fwyta bara cardod. Bod i mi gael gweithio tra gallwyf. Eistedd am ychydig yn awr ac eilwaith yn yr heulwen ac ymddiddan â'm cyfeillion.

Y Tad

Nid ydych yn gofyn digon. (Wrth y DYRFA.) Gyfeillion, ai dyna'r cwbl a haeddodd ef?

Y Dyrfa

Nage. Llefared eto.

Y Tad

Aethoch ar hyd ffordd gofidiau a chawsoch ein Brenhines. Bellach gofynnwch y peth a ewyllysio 'ch calon.

Y Gŵr Ieuanc

A ganiatewch chwi ewyllys fy nghalon?

Y Dyrfa

Gwnawn! Yn rhwydd.

Y Gŵr Ieuanc

Pe mynnech ganiatau i mi ewyllys fy nghalon, rhoddwch i mi wybod na orfydd byth i'r plentyn hwn gerdded y ffordd a gerddais i, rhoddwch i mi wybod nad rhaid byth mwy i ferched wylo am ddynion a fo marw cyn eu hamser, rhoddwch i mi wybod wneuthur ohonof yn wir y dasg a osodasoch arnaf, rhoddwch i mi wybod mai dyma ddiwedd hirfaith alanas goch y byd.

Y Frenhines

Lleferwch! A ganiatewch chwi iddo ewyllys ei galon? A ddiorseddir fi gan air cynddaredd dyn? Ai rhaid dyfod un arall eto ryw ddydd ar hyd y ffordd drist i'm dwyn i yn f'ôl? Ai myfi, yn wir, yw Brenhines y Bobl?

Y Dyrfa

Tydi yw'n Brenhines. Tydi, Tydi.

Y Gŵr Ieuanc

(Gan ddiosg ei wn.) Cludais hwn fel dy was di, ac eto fel dy was yr wyf yn ei osod wrth dy draed. (Wrth y DYRFA.) Dowch, gyfeillion, bellach, tyngwn ffyddlondeb. (Gan gyfodi ei law.) A'm holl galon, tra bwyf byw, yr wyf yn ymrwymo i ti.

[Rhagor o destun i'w ychwanegu]

Drama un-act