Ciw-restr

Rhywun Wrth y Drws

Llinellau gan Helen (Cyfanswm: 811)

 
(1, 0) 711 Hiya.
(1, 0) 712 Long time no see.
(1, 0) 713 Sut ydych chi?
 
(1, 0) 717 'Dydych chi erioed wedi colli nabod arna' i?
 
(1, 0) 722 O, chi oedd yn...
 
(1, 0) 727 O, mi aethon nhw draw tua'r gorllewin.
 
(1, 0) 729 Oedden, 'dw i'n meddwl.
 
(1, 0) 732 Wel, roedd hynny'n fwy o hwyl nag eiste' yno'n yfed te efo'r hen wragedd rheini.
 
(1, 0) 736 Ie, newydd gyrraedd.
 
(1, 0) 738 Siwr iawn.
 
(1, 0) 741 le, wrth gwrs.
 
(1, 0) 744 le, merch pwy arall allwn i fod?
 
(1, 0) 748 le wrth gwrs, yr adeg honno oedd hi.
 
(1, 0) 751 Deng mlynedd union yn ôl oedd hi.
 
(1, 0) 754 Dim mor fach.
(1, 0) 755 Roeddwn i'n un deg tair.
 
(1, 0) 757 Yep.
 
(1, 0) 759 Neb ond chi.
(1, 0) 760 A'ch gwraig wrth gwrs.
 
(1, 0) 762 Ddim yn dda iawn.
(1, 0) 763 Ddar'u ni dreulio 'chydig ddiwrnodia' efo'n gilydd pan oedd hi yn y mynyddoedd er mwyn ei hiechyd.
 
(1, 0) 765 Mi ddwedodd hi wrtha i am alw os byth y down i i'r dre.
 
(1, 0) 767 Nid na f'aswn i wedi dod 'run fath, cofiwch.
 
(1, 0) 773 Wel rŵan rhaid i mi ofyn i chi.
(1, 0) 774 Ga' i aros yma dros nos, os gwelwch chi'n dda?
 
(1, 0) 776 Diolch yn fawr.
(1, 0) 777 Does gen i ddim Ilawer o ddillad eraill heblaw'r rhai sy' amdana i, ar wahan i ddillad isa sbar a mae'r rheini eisio'u golchi.
(1, 0) 778 Mae nhw'n fudron iawn.
 
(1, 0) 813 Does gen i ddim |luggage|.
 
(1, 0) 826 Oes gennych chi lawer o stafelloedd plant?
 
(1, 0) 828 Ew! mae hynny'n Ilawer.
(1, 0) 829 Mae gennych chi lawer iawn o blant felly, debyg.
 
(1, 0) 832 Am heno.
(1, 0) 833 OK.
(1, 0) 834 Wna i ddim crio.
(1, 0) 835 Mi gysga' i fel top.
 
(1, 0) 837 O naddo.
(1, 0) 838 Ond p'run bynnag mae hi'n braf ofnadwy; gorwedd a breuddwydio.
 
(1, 0) 840 O byddaf, bron bob amser.
 
(1, 0) 842 'Dydw i ddim yn mynd i dd'eud heno.
(1, 0) 843 Rywdro eto hwyrach.
 
(1, 0) 847 Na, dim ond sbio ar yr holl betha' 'ma.
 
(1, 0) 849 Hwyrach na ddylwn i ddim?
 
(1, 0) 852 Chi fydd yn gweithio ar y cyfrifiadur 'ma?
 
(1, 0) 855 Merch felly?
 
(1, 0) 858 Un o staff yr offis 'ma, ie?
 
(1, 0) 860 Ydy hi wedi priodi?
 
(1, 0) 862 Wela i.
 
(1, 0) 864 Neis iawn iddi hi.
 
(1, 0) 866 Fedrwch chi ddim cael rhywun arall cystal â hi?
 
(1, 0) 869 No way.
(1, 0) 870 Dim byd fel 'na i mi,
 
(1, 0) 872 achos mae'n rhaid bod 'na ddigon o betha' heblaw hynny i'w g'neud yma.
(1, 0) 873 Cytuno?
 
(1, 0) 878 Na, mi gaiff hynny ddisgwyl, 'dw i'n meddwl.
 
(1, 0) 880 'Does gen i 'run geiniog ar ôl, ydych chi'n gweld.
 
(1, 0) 883 'Run o'r ddau ond hidiwch befo; dim dam ots am hynny rŵan.
 
(1, 0) 886 Hyn 'na'n unig?
 
(1, 0) 890 Ydy, mae o'n fyw.
 
(1, 0) 892 Na, feddyliais i ddim am hynny.
 
(1, 0) 894 Dibynnu.
 
(1, 0) 896 Mr Morris?
 
(1, 0) 898 Ydy'ch co' chi'n ddrwg iawn?
 
(1, 0) 901 Does gennych chi ddim byd i'w dd'eud wrtha i am yr hyna ddigwyddodd i fyny yna?
 
(1, 0) 907 Sut y medrwch chi eistedd i lawr a d'eud y fath beth?
(1, 0) 908 Mormis
(1, 0) 909 Wel, d'wedwch chi wrtha i am y Ile ynte'.
(1, 0) 910 Pan orffennwyd y tŵr mi gawson ni lawer o hwyl yn dathlu yn y dre.
 
(1, 0) 914 Na 'newch?
(1, 0) 915 'Dydych chi ddim mor ddrwg felly, yr hen gariad.
 
(1, 0) 917 Roedd 'na ganu yn y fynwent, a channoedd lawer o bobol.
(1, 0) 918 Roedden ni'r genod ysgol mewn gwyn a roedden ni i gyd yn cario fflagia'.
 
(1, 0) 921 Wedyn mi ddar'u chi ddringo i fyny'r |scaffold| yn syth i ben ucha'r tŵr.
(1, 0) 922 Roedd gennych chi |wreath| fawr o floda' a mi rhoisoch chi hi i hongian reit ar ben y ceiliog gwynt.
 
(1, 0) 925 Roedd o'n exciting iawn i fod yn y gwaelod yn edrych i fyny arnoch chi.
(1, 0) 926 Dim ond meddwl... beth 'tai o'n disgyn, fo, y prif adeiladwr ei hun!
 
(1, 0) 931 Hwre i Mr Isaac Ryan Morris.
(1, 0) 932 Hwre i'r adeiladwr dewr!
(1, 0) 933 Ie?
 
(1, 0) 936 Y g'nawes bach,... fi oedd honno.
 
(1, 0) 941 O, roedd hi mor wefreiddiol o braf.
(1, 0) 942 F'aswn i ddim wedi coelio bod yna adeiladwr yn y byd i gyd f'asai wedi gallu codi twr mor ofnadwy o uchel.
(1, 0) 943 A wedyn, i feddwl y b'asech chi'ch hun yn sefyll ar ben y tŵr yn gadarn.
(1, 0) 944 A dim arwydd o bendro arnoch chi.
(1, 0) 945 Roeddwn i'n teimlo'n reit wan wrth sbio.
 
(1, 0) 948 Nâc oedd wir.
(1, 0) 949 O, nâc oedd.
(1, 0) 950 Roedd rhywbeth yn d'eud wrtha i; petai arnoch chi bendro, f'asech chi byth wedi gallu sefyll yno a chanu.
 
(1, 0) 954 Do, mi f'aswn i'n meddwl wir.
 
(1, 0) 957 Do wir.
(1, 0) 958 Mi ddar'u chi ganu'r adeg honno.
(1, 0) 959 Roedd o'n swnio fel telyna' yn yr awyr.
(1, 0) 960 Mortis
 
(1, 0) 962 Mae hyn i gyd yn rhyfedd iawn.
 
(1, 0) 964 Ond wedyn, wedyn y digwyddodd y peth mawr.
 
(1, 0) 967 Ie, 'does dim rhaid i mi'ch atgoffa chi o hynny, siawns.
 
(1, 0) 970 Ydych chi ddim yn cofio bod cinio mawr yn y neuadd i'ch anrhydeddu chi?
 
(1, 0) 973 Ac ar ôl hynny mi gawsoch chi wadd i'n tŷ ni i swper.
 
(1, 0) 976 Manion!
(1, 0) 977 Wel dyna i ni.
(1, 0) 978 Peth bychan hefyd oedd fy mod i ar |fy mhen fy hun| pan ddaethoch chi i mewn debyg?
 
(1, 0) 981 Nid hen g'nawes bach ddar'u chi 'ngalw i yr adeg honno.
 
(1, 0) 983 Mi dd'wedsoch 'mod i'n ddel iawn yn fy ffrog wen a 'mod i'n edrych fel tywysoges fach.
 
(1, 0) 986 Wedyn dyma chi'n d'eud y cawn i fod yn dywysoges i chi wedi i mi dyfu.
 
(1, 0) 990 Do, mi ddar'u chi.
(1, 0) 991 A phan ofynnais i pa mor hir y byddai raid i mi ddisgwyl, dyma chi'n d'eud y b'asech chi'n dod eto ymhen deng mlynedd,... fel dewin, a mynd â fi dros y môr i rywle.
(1, 0) 992 A mi ddar'u chi addo prynu teyrnas i mi yno.
 
(1, 0) 998 Do, a mi ddar'u chi dd'eud hefyd be' fyddai enw'r deyrnas.
 
(1, 0) 1000 Teyrnas y Cymyla' fyddai ei henw hi, meddech chi.
 
(1, 0) 1002 Na 'doeddwn i'n lecio dim arno fo; roedd o fel 'tâech chi'n g'neud sbort am fy mhen i.
 
(1, 0) 1004 Nac e gobeithio, a chofio be' ddar'u chi wedyn...
 
(1, 0) 1006 Wel, dyna'r ora' eto.
(1, 0) 1007 Os ydych chi wedi anghofio hynny hefyd.
(1, 0) 1008 Mi f'aswn i'n disgwyl na allai neb lai na chofio peth felly.
 
(1, 0) 1013 Mi ddar'u chi 'nghusanu fi Mr Morris.
 
(1, 0) 1016 Do wir, mi ddar'u chi.
(1, 0) 1017 Mi roesoch chi'ch breichia' amdana i a phlygu 'mhen i'n ôl a 'nghusanu fi,... lawer gwaith.
 
(1, 0) 1020 'Dydych chi erioed yn mynd i wadu?
 
(1, 0) 1024 O felly wir.
 
(1, 0) 1051 Rydych chi'n cyfadde' rŵan ynte?
 
(1, 0) 1053 Roesoch chi'ch breichia' amdana' i?
 
(1, 0) 1055 A phlygu 'mhen i'n ôl?
 
(1, 0) 1057 A nghusanu fi?
 
(1, 0) 1059 Lawer gwaith?
 
(1, 0) 1062 Wel, mi lwyddais i i'ch cael chi i gyfadde' o'r diwedd, on'd do?
(1, 0) 1063 Mornis
 
(1, 0) 1065 Do.
(1, 0) 1066 I feddwl 'mod i wedi anghofio peth fel'na.
 
(1, 0) 1068 O rydych chi wedi cusanu cymaint o ferched yn eich dydd, debyg.
 
(1, 0) 1073 Ie?
 
(1, 0) 1076 Ddaeth yna ddim byd ohono fo.
(1, 0) 1077 Mi wyddoch hynny'n iawn.
(1, 0) 1078 Achos mi ddaeth y bobol eraill i mewn a wedyn,... bah.
 
(1, 0) 1081 O, 'dydych chi ddim wedi anghofio dim byd mewn gwirionedd; dipyn o g'wilydd sydd arnoch chi, dyna'r cwbwl.
(1, 0) 1082 Rydw i'n sicr nad ydy pobol ddim yn anghofio petha' fel'na.
 
(1, 0) 1085 Hwyrach eich bod chi wedi anghofio pa ddiwrnod oedd hi, hyd yn oed?
 
(1, 0) 1087 Ie, pa ddiwrnod ddar'u chi osod y bloda' ar ben y tŵr...
(1, 0) 1088 Pa ddiwmod?
(1, 0) 1089 Come on.
 
(1, 0) 1095 le, deng mlynedd yn ôl oedd hi.
(1, 0) 1096 A'r dyddiad, Medi un deg naw.
 
(1, 0) 1103 Ie, mae'r deng mlynedd ar ben.
(1, 0) 1104 A ddaethoch chi ddim fel y dar'u chi addo i mi.
 
(1, 0) 1107 'Dydw i ddim yn meddwl bod 'na fygythiad o gwbwl yn hynny.
 
(1, 0) 1109 Dyna'r cwbwl oeddech chi eisio'i 'neud?
(1, 0) 1110 Cael hwyl am fy mhen i?
 
(1, 0) 1114 Ddim cweit.
(1, 0) 1115 'Doeddwn i ddim cymaint o blentyn ag yr ydych chi'n ei ddychmygu.
 
(1, 0) 1119 Oeddwn wir; hynny o leia'.
 
(1, 0) 1121 Ie, 'run fath â stori dylwyth teg.
 
(1, 0) 1123 Dyna ddar'u chi addo.
 
(1, 0) 1126 Pam lai?
(1, 0) 1127 Wrth gwrs 'doedd dim thaid iddi hi fod yn deyrnas go iawn, un gyffredin fel rhyw deyrnas arall.
 
(1, 0) 1129 O, gystal o leia'.
 
(1, 0) 1131 Roeddwn i'n meddwil, os oeddech chi'n gallu codi'r tŵr ucha'n y byd, y byddech chi'n siŵr o allu g'neud teyrnas o ryw fath neu'i gilydd hefyd.
 
(1, 0) 1133 Na wyddoch?
(1, 0) 1134 Mae'r cyfan yn edrych reit hawdd i mi.
 
(1, 0) 1137 Tynnu coes hwyrach?
(1, 0) 1138 Finna' hefyd?
 
(1, 0) 1143 Roeddwn i'n gwybod hynny o'r dechra'.
(1, 0) 1144 Pam rydych chi'n gofyn?
 
(1, 0) 1149 Mae arna i eisio fy nheyrnas.
(1, 0) 1150 Mae'r amser ar ben.
 
(1, 0) 1154 B'le mae 'nheynas i Mr Morris?
 
(1, 0) 1156 Y deyrnas ar y bwrdd.
(1, 0) 1157 Come on.
 
(1, 0) 1159 Deliver.
 
(1, 0) 1163 Wel, i ddechra' mae gen i eisio mynd am dro i weld pob peth ydych chi wedi'i adeiladu.
 
(1, 0) 1165 Oes.
(1, 0) 1166 Mi wn i'ch bod chi wedi adeiladu peth wmbreth.
 
(1, 0) 1168 Llawer tŵr eglwys ymhlith petha' eraill?
(1, 0) 1169 Rhai uchel, uchel?
 
(1, 0) 1172 Be' |fyddwch| chi'n ei adeiladu rŵan?
 
(1, 0) 1175 F'asech chi ddim yn gallu codi rhyw fymryn bach o dŵr ar rai o'r cartrefi hynny hefyd?
(1, 0) 1176 Moris
 
(1, 0) 1178 Am be' ydych chi'n meddwl |rŵan|?
(1, 0) 1179 Rhywbeth yn pwyntio i fyny, i fyny i'r awyr agored, a cheiliog gwynt reit ar y copa.
(1, 0) 1180 Moms
 
(1, 0) 1182 Rhyfedd i chi dd'eud hyn 'na.
(1, 0) 1183 Achos dyna'r union beth sydd arna' i eisio'i 'neud fwyaf.
 
(1, 0) 1185 Pam na 'newch chi un ynte'.
 
(1, 0) 1189 Neb eisio un?
(1, 0) 1190 Pwy f'asai'n meddwl?
 
(1, 0) 1193 Ar eich cyfer chi'ch hun?
 
(1, 0) 1196 Tŵr uchel?
 
(1, 0) 1198 Uchel iawn?
 
(1, 0) 1200 Mi a' i allan y peth cynta' bore 'fory i'w weld o.
 
(1, 0) 1203 Ond Helen wrth gwrs.
 
(1, 0) 1207 Ydych chi ddim yn cofio |hynny|?
(1, 0) 1208 Helen ddar'u chi 'ngalw i y diwrnod hwnnw y buoch chi'n hogyn drwg.
 
(1, 0) 1210 Ond yr adeg honno, Helen bach ddar'u chi dd'eud a 'doedd hynny ddim yn plesio.
 
(1, 0) 1212 Na.
(1, 0) 1213 Nid ar adeg arbennig felly.
(1, 0) 1214 Ond 'Y Dywysoges Helen'.
(1, 0) 1215 Byddai hynny'n swnio'n dda iawn.
 
(1, 0) 1218 Twt lol, 'na i ddim byd a'r deyrnas wirion honno.
(1, 0) 1219 Rydw i wedi rhoi 'mryd ar un wahanol iawn!
 
(1, 0) 1223 Efo be'?
 
(1, 0) 1226 Mi ddylech chi fod wedi rhoi cwlwm ar eich cadach poced Mr Morris, bach.
 
(1, 0) 1228 Hm.
(1, 0) 1229 Mae'n siwr bod 'na bobol bach neu dylwyth teg yn chwarae castia' felly yn y byd yma hefyd.
 
(1, 0) 1233 Ydy o'n beth da?
 
(1, 0) 1240 Pyh.
(1, 0) 1241 Ydy'r bobol ifainc yn peri dychryn i chi?
 
(1, 0) 1247 Eisio i chi fynd allan ac agor y drws i'r ifainc sydd, yn fy meddwl i.
 
(1, 0) 1249 Ie siŵr, gadael iddyn nhw ddod i mewn atoch chi, yn gyfeillgar.
(1, 0) 1250 Moris
(1, 0) 1251 Bobol bach, nac e.
(1, 0) 1252 Wyddoch chi be' mae'r genhedlaeth ifanc yn ei gynrychioli?
(1, 0) 1253 Cosb, talu'n ôl.
(1, 0) 1254 Mae nhw'n dod o dan faner newydd, yn argoel bod fy Iwc i'n dod i ben.
 
(1, 0) 1256 Alla' i fod o unrhyw help ichi Mr Morris?
 
(1, 0) 1264 Hen a newydd.
 
(1, 0) 1266 Sôn am hwyl.
(1, 0) 1267 Mae gan Mr Morris 'ma gof mor wyrthiol.
(1, 0) 1268 Mae o'n cofio'r manion lleia' ar unwaith.
 
(1, 0) 1272 Ew, rydych chi'n ffeind.
 
(1, 0) 1289 Ydy o'n wir be' ddar'u chi dd'eud?
(1, 0) 1290 Alla' i 'neud rhywbeth i chi, o ddifri'?
 
(1, 0) 1294 O bendigedig!
 
(1, 0) 1297 Os felly rydw i wedi cael fy nheyrnas!
 
(1, 0) 1301 Bron... oeddwn i am dd'eud.
 
(2, 0) 1507 Hiya, Mr Morris.
 
(2, 0) 1510 Ardderchog.
(2, 0) 1511 Fel mewn crud.
(2, 0) 1512 Mi orweddais ac ymlacio fel... fel tywysoges.
 
(2, 0) 1515 Great.
 
(2, 0) 1517 Do mi wnes i, ond roedd hynny'n ofnadwy.
 
(2, 0) 1519 Oedd, achos mi freuddwydiais i 'mod i'n disgyn dros ymyl clogwyn uchel a serth.
(2, 0) 1520 Fyddwch chi'n cael breuddwyd felly?
 
(2, 0) 1522 Mae o'n gyrru ias drwy rywun, mae o'n braf ofnadwy pan fyddwch chi'n disgyn a disgyn.
 
(2, 0) 1524 Fyddwch chi'n tynnu'ch coesa' i fyny o danoch chi pan fyddwch chi'n disgyn?
 
(2, 0) 1526 A finna'.
 
(2, 0) 1532 O Mrs Morris annwyl, rydych chi'n werth y byd!
(2, 0) 1533 Rydych chi'n rhy garedig wrtha i, wir... yn ffeind ofnadwy.
 
(2, 0) 1537 O ddifri, mi fydda' i'n iawn yn y dillad sy' gen i.
 
(2, 0) 1540 Rydw i wedi arfer wyddoch chi.
 
(2, 0) 1543 O 'ngho'?
(2, 0) 1544 Oes 'na lawer o bobol wedi drysu yn y dre' yma ynte'?
 
(2, 0) 1547 Chi, Mr Morris?
 
(2, 0) 1550 Bobol bach, nâc ydw i.
 
(2, 0) 1552 Ac eto, mewn rhyw un peth bach.
 
(2, 0) 1558 No way.
(2, 0) 1559 'Dydw'i ddim mor bell o 'ngho â hynny.
 
(2, 0) 1566 Ydy'ch gwraig chi'n fy nrwglecio i'n arw?
 
(2, 0) 1568 Ddar'u chi ddim sylwi'ch hun?
 
(2, 0) 1571 Ydy hi wir?
 
(2, 0) 1575 Ond os ydy hi mor dda, be wnaeth iddi hi sôn am ei dyletswydd?
 
(2, 0) 1577 Mi ddywedodd yr âi hi allan a phrynu rhywbeth i mi, am ei fod yn |ddyletswydd| ami.
(2, 0) 1578 O, fedra' i ddim diodde''r hen air hyll yna.
 
(2, 0) 1580 Mae o'n swnio mor oer, mor finiog a phigog.
(2, 0) 1581 Dyletswydd, dyletswydd, dyletswydd!
(2, 0) 1582 Ydych chi ddim yn cytuno?
(2, 0) 1583 Ydy o ddim yn eich pigo chitha'?
 
(2, 0) 1586 Wel |mae| o!
(2, 0) 1587 Ac os ydy hi mor neis, fel yr ydych chi yn deud, pam mae hi'n siarad fel na?
 
(2, 0) 1589 Mi allai hi fod wedi d'eud ei bod yn g'neud am ei bod wedi cymryd ata' i'n arw.
(2, 0) 1590 Mi allai hi fod wedi d'eud rhywbeth fel 'na, rhywbeth cynnes a serchog, ydych chi'n deall?
 
(2, 0) 1592 Ie, yn hollol.
 
(2, 0) 1594 Ew, llawer o lyfra' sy' gennych chi!
 
(2, 0) 1597 Fyddwch chi'n eu darllen nhw i gyd hefyd?
 
(2, 0) 1600 Na fydda' i, byth.
(2, 0) 1601 Rydw i wedi rhoi'r gora' iddi.
(2, 0) 1602 Mae'r cwbwl mor amherthnasol.
 
(2, 0) 1605 Chi bia' 'r plania' yma i gyd?
 
(2, 0) 1608 Rhywun ydych chi wedi'i ddysgu?
 
(2, 0) 1611 Mae o'n glyfar iawn ynte', debyg?
 
(2, 0) 1613 Ydy o ddim?
 
(2, 0) 1615 O ydy wir, rydw i'n siŵr ei fod o'n glyfar ofnadwy.
 
(2, 0) 1617 Na, twt, twt, ddim o'r sgribliada' yma.
(2, 0) 1618 Ond os ydy o'n ddisgybl i chi...
 
(2, 0) 1621 Fedra' i ddim deall sut y gellwch chi fod mor dwp.
 
(2, 0) 1624 Ydw, sorry.
(2, 0) 1625 Os ydych chi'n fodlon treulio'ch amser yn dysgu'r bobol yma...
 
(2, 0) 1629 Na.
(2, 0) 1630 Mr Isaac Ryan Morris, contractor mwya'r lle.
(2, 0) 1631 Be' dâl hynny?
(2, 0) 1632 Ddylai neb ond chi gael adeiladu.
(2, 0) 1633 Mi ddylech chi sefyll yn hollol ar eich pen eich hun... g'neud y cwbwl eich hun.
(2, 0) 1634 Dyna chi'n gwybod rŵan.
(2, 0) 1635 Wel?
 
(2, 0) 1637 Ydych chi'n meddwl 'mod i'n nuts ynte'?
 
(2, 0) 1640 Wel?
 
(2, 0) 1642 Mae hynny'n swnio'n hollol naturiol i mi.
 
(2, 0) 1645 Nâc ydw, ddim o gwbwl.
 
(2, 0) 1647 O, am rywbeth hollol wahanol yr oeddwn i'n meddwl.
 
(2, 0) 1649 Dydw i ddim am dd'eud.
 
(2, 0) 1656 Be?
 
(2, 0) 1658 Gwelaf.
 
(2, 0) 1661 Y tŷ newydd yna ydych chi'n ei feddwl?
 
(2, 0) 1663 Mae o'n edrych fel petai 'na dŵr uchel arno fo.
 
(2, 0) 1665 Eich tŷ newydd chi ydy o?
 
(2, 0) 1667 Y tŷ yr ydych chi'n mynd i symud iddo fo yn fuan?
 
(2, 0) 1670 Oes 'na stafelloedd plant yn y tŷ acw hefyd?
 
(2, 0) 1672 A dim un plentyn?
 
(2, 0) 1675 Wel, ydy hi ddim yn union fel y dwedais i?
 
(2, 0) 1677 Eich bod chi dipyn bach o'ch co' wedi'r cwbwl.
 
(2, 0) 1679 Ie.
(2, 0) 1680 Yr holl stafelloedd plant gwag yna lle bûm i'n cysgu.
 
(2, 0) 1684 Do wir?
 
(2, 0) 1686 Twins.
 
(2, 0) 1690 Felly mae'r ddau ohonyn nhw...
(2, 0) 1691 Rydych chi wedi colli'r ddau?
 
(2, 0) 1697 Ellwch chi ddim siarad efo |hi|?
 
(2, 0) 1704 Dyna'r cwbwl oeddech chi'n ei feddwl pan dd'wedsoch chi fod arnoch chi f'angen i?
 
(2, 0) 1713 Mi f'aswn i wrth fy modd yn eistedd a gwrando arnoch chi.
 
(2, 0) 1722 Ie.
 
(2, 0) 1726 Oedd 'na dŵr ar y tŷ hwnnw hefyd?
 
(2, 0) 1730 Be ddar'u chi?
(2, 0) 1731 Ei dynnu o i lawr?
 
(2, 0) 1734 Y cwbwl?
 
(2, 0) 1736 W! dyna golled i chi.
 
(2, 0) 1739 Sut hynny?
 
(2, 0) 1741 Y twins bach druan?
 
(2, 0) 1745 Mae babis yn tyfu'n fuan ar y cychwyn.
 
(2, 0) 1749 Be ddigwyddodd?
(2, 0) 1750 D'wedwch wrtha i.
(2, 0) 1751 Anafwyd rhywun?
 
(2, 0) 1754 A wedyn?
 
(2, 0) 1758 Ac yr oedd hynny'n ormod iddyn nhw?
 
(2, 0) 1765 Ddar'u nhw ddim dal hynny?
 
(2, 0) 1768 Mi gawsoch chi amser caled ofnadwy ynte'.
 
(2, 0) 1774 Chawsoch chi ddim pleser yn codi tŵr ein heglwys ni?
 
(2, 0) 1777 Mi wn inna' hefyd.
 
(2, 0) 1781 Dim heblaw tai i bobol fyw ynddyn nhw.
 
(2, 0) 1783 Ond cartrefi efo tyra' uchel a phinacla' arnyn nhw.
 
(2, 0) 1787 Ydych chi ddim yn galw'ch hun yn architect fel y lleill?
 
(2, 0) 1790 Ond rydych chi wedi llwyddo'n eithriadol er hynny.
 
(2, 0) 1795 Mae'n rhaid eich bod chi'n ddyn hapus iawn fel mae petha' wedi troi allan?
 
(2, 0) 1799 Mae'n rhaid eich bod chi, petaech chi'n gallu anghofio am y ddau blentyn bach.
 
(2, 0) 1803 Ydych chi'n teimlo'u colli nhw gymaint â hynny ar ôl yr holl flynyddoedd?
 
(2, 0) 1806 Rydych chi'n hapus, mewn ffyrdd eraill, siŵr iawn?
 
(2, 0) 1809 Wel?
 
(2, 0) 1812 Naddo.
(2, 0) 1813 Be' sy' gennych chi mewn golwg?
 
(2, 0) 1819 Wel, ydy o ddim yn destun hapusrwydd mawr i chi eich bod chi'n gallu g'neud cartrefi mor hyfryd?
 
(2, 0) 1821 Ond ellwch chi ddim rhoi hynny o'r neilltu?
 
(2, 0) 1825 Ond oedd |rhaid| i chi neud hynny, am byth?
 
(2, 0) 1830 Ond, mi all petha' wella, hyd yn oed rŵan?
 
(2, 0) 1836 Ac eto rydych chi'n adeiladu'r holl stafelloedd plant 'ma.
 
(2, 0) 1840 Yr amhosib.
 
(2, 0) 1842 O ydy wir!
(2, 0) 1843 Ydych chitha'n teimlo hynny hefyd?
 
(2, 0) 1845 Mae'n rhaid bod rhyw ddewin o'ch mewn chitha' hefyd.
 
(2, 0) 1847 Be' fuasech chi'n ei alw ynte', witj?
 
(2, 0) 1852 Be ydych chi'n 'i feddwl?
 
(2, 0) 1858 Be sy mor ofnadwy?
 
(2, 0) 1866 Meddwl yr ydych chi amdani hi.
 
(2, 0) 1872 Hi, i adeiladu?
 
(2, 0) 1875 Be ynte'?
 
(2, 0) 1880 Ie, ond hyd yn oed petai hyn yn wir...?
 
(2, 0) 1884 P'run bynnag, nid arnoch chi mae'r bai.
 
(2, 0) 1888 Hynny?
 
(2, 0) 1891 Eich bai chi?
(2, 0) 1892 Y tân?
 
(2, 0) 1896 O, Mr Morris, os gellwch chi siarad fel 'na, mae'n rhaid eich bod chi'n sâl wedi'r cwbwl, mae arna' i ofn.
 
(2, 0) 1937 Na, gadewch nhw yma.
 
(2, 0) 1939 Am fod arna' i eisio edrych arnyn nhw.
 
(2, 0) 1954 Roedd yn beth hyll iawn i'w ddweud.
 
(2, 0) 1956 Ydw, roedd o'n ofnadwy o hyll ac yn galed.
(2, 0) 1957 Ac yn ddrwg a chreulon hefyd.
 
(2, 0) 1959 Dim gwahaniaeth am hynny.
(2, 0) 1960 Ddylech chi ddim bod fel 'na.
 
(2, 0) 1962 Mi ga i dd'eud petha' fel 'na.
(2, 0) 1963 Chewch |chi| ddim.
 
(2, 0) 1965 O ie.
(2, 0) 1966 Efo cysur cartre ac ati.
 
(2, 0) 1969 Tawelwch cydwybod!
 
(2, 0) 1971 Ie.
(2, 0) 1972 Rydych chi'n iawn.
(2, 0) 1973 Y contractor druan!...
(2, 0) 1974 Rhaid eich bod chi'n meddwl...
 
(2, 0) 1979 OK.
 
(2, 0) 1981 Dim ond hynny?
 
(2, 0) 1985 Reit.
(2, 0) 1986 Rŵan am stori'r crac yn y simdde.
 
(2, 0) 1990 A roedd o?
 
(2, 0) 1992 Ddar'u chitha' ddim d'eud?
 
(2, 0) 1994 Na meddwl am ei drwsio chwaith?
 
(2, 0) 2000 Pam yr oeddech chi yn ei roi o heibio o hyd fel 'na?
 
(2, 0) 2005 Roedd y syniad yn eich hudo chi'n llwyr?
 
(2, 0) 2012 Achos roedd hi i fod yn gafael o oer y diwrnod hwnnw.
 
(2, 0) 2015 Mae hi'n teimlo'r oeri'n arw, ydy hi?
 
(2, 0) 2018 Dim ond mwg?
 
(2, 0) 2022 Pam ar y ddaear na allai hi fod wedi digwydd felly?
 
(2, 0) 2024 Ond 'rhoswch am funud, Mr Morris.
(2, 0) 2025 Ydych chi'n berffaith siŵr mai drwy'r crac bach 'na y digwyddodd y tân?
 
(2, 0) 2028 O ddifri?
 
(2, 0) 2030 Be ydych chi'n gyboli'n wirion am y crac yn y simdde ynte'?
 
(2, 0) 2032 OK.
(2, 0) 2033 Ond triwch siarad yn gall, plis.
 
(2, 0) 2036 Reit; i ffwrdd â chi.
 
(2, 0) 2042 Os felly, mi gawn ni weld un o'r dyddia' nesa 'ma, ydw i'n un o'r bobol arbennig.
 
(2, 0) 2049 Be' ydy'r gweision a'r negeswyr 'ma?
 
(2, 0) 2052 Ydych chi ddim yn meddwl y b'asai'r tân wedi digwydd 'run fath yn union, hyd yn oed pe baech chi heb ddymuno amdano fo?
 
(2, 0) 2059 Ie, ond os mai gwaith y gweision a'r negeswyr ydy o i gyd?
 
(2, 0) 2071 Rydych chi yn sâl, Mr Morris, bron na ddwedwn i, yn wael iawn.
 
(2, 0) 2073 Na, 'dydw i ddim yn credu bod 'na lawer o'i le ar eich meddwl chi.
 
(2, 0) 2076 Os gwn i a ddaethoch chi i'r byd 'ma efo cydwybod giami.
 
(2, 0) 2079 Meddwl rydw i bod eich cydwybod chi'n wan, yn ddelicet felly, dim nerth ynddi hi i fynd i'r afael â phetha'; methu dal pwysa'.
 
(2, 0) 2083 Mi hoffwn i i'ch cydwybod chi fod yn gwbwl gadarn.
 
(2, 0) 2087 Rydw i'n meddwl ei bod hi.
(2, 0) 2088 Sylwais i erioed nad oedd hi ddim.
 
(2, 0) 2091 Doedd gadael 'nhad ddim yn fater mor hawdd,... rydw i mor ofnadwy o hoff ohono fo.
 
(2, 0) 2093 'Dydw i ddim yn meddwl yr a' i adre byth eto.
 
(2, 0) 2097 Ydych chi wedi anghofio eto bod y deng mlynedd ar ben?
 
(2, 0) 2101 Rhywbeth oddi mewn i mi oedd yn fy ngyrru i, yn fy ngorfodi fi i ddod yma; ac yn fy nenu a'm hudo i hefyd.
 
(2, 0) 2107 Rydw i bron â meddwl eich bod chi'n iawn.
 
(2, 0) 2111 Be ydych chi'n ei feddwl?
(2, 0) 2112 Tylwyth?
 
(2, 0) 2121 Neu petai gan rywun gydwybod wirioneddol wydn fel y |meiddiai| rhywun neud be' fynnai o.
 
(2, 0) 2124 Synnwn i ddim.
 
(2, 0) 2127 Do, pan oeddwn i'n arfer darllen llyfra', mi...
 
(2, 0) 2129 A chipio'r merched i ffwrdd...
 
(2, 0) 2131 Mynd â nhw adre yn eu llonga'...
 
(2, 0) 2134 W! Exciting iawn.
 
(2, 0) 2137 |Cael| eich dwyn.
 
(2, 0) 2141 Be 'naeth i chi sôn am y Vikings?
 
(2, 0) 2146 Mi fedra i ddeall y merched yn dda iawn.
 
(2, 0) 2149 Pam lai?
 
(2, 0) 2151 Petawn i wedi dod i'w garu.
 
(2, 0) 2153 Nefi wen.
(2, 0) 2154 Mi wyddoch yn burion nad oes gan rywun ddim help pwy mae o'n mynd i'w garu.
 
(2, 0) 2159 A'r tylwyth bondigrybwyll 'na, y rhai tywyll a'r rhai gola', yr ysbrydion ydych chi'n eu nabod mor dda.
 
(2, 0) 2162 Maen nhw wedi dewis drosta' i eisoes.
(2, 0) 2163 Unwaith ac am byth.
 
(2, 0) 2166 Ddim peryg.
(2, 0) 2167 Fydda' i byth yn cuddio dan y llwyni.
 
(2, 0) 2170 Mae hynny'n nes i'r gwir hwyrach.
 
(2, 0) 2172 Pam nad yr hebog neu'r barcud?
(2, 0) 2173 Pam na ddylwn inna' fynd a hela gystal â nhw?
(2, 0) 2174 Cipio'r ysglyfaeth sy' ama' i ei eisio, cyn belled ag y galla' i gael fy nghrafanga' arno fo a chael fy ffordd fy hun efo fo.
 
(2, 0) 2176 Gwn.
(2, 0) 2177 Deryn go ryfedd ydw i debyg.
 
(2, 0) 2181 Dwedwch wrtha i, y contractor clyfar, ydych chi'n siŵr na wnaethoch chi 'mo 'ngalw i atoch chi?
(2, 0) 2182 Ynoch eich hun, felly?
 
(2, 0) 2189 Yr ie'nctid y mae gennych chi gymaint o'i ofn?
 
(2, 0) 2193 Am y plania' 'ma roedden ni'n siarad.
 
(2, 0) 2197 Do, ond mi sgrifennwch chi air o gymeradwyaeth arnyn nhw.
 
(2, 0) 2200 Ond mae'r hen ŵr druan ar farw.
(2, 0) 2201 Ellwch chi ddim rhoi cymaint â hynny o foddhad iddo fo a'i fab cyn iddyn nhw gael eu gwahanu?
(2, 0) 2202 A hwyrach y câi o'r job o godi'r tŷ wedyn.
 
(2, 0) 2205 Os felly, ellwch chi ddim d'eud y mymryn lleia' o gelwydd am dro?
 
(2, 0) 2210 Hold on.
(2, 0) 2211 Dim rhaid i chi 'mrathu fi.
(2, 0) 2212 Sôn am ysbrydion.
(2, 0) 2213 Rydych chi'ch hun yn ymddwyn fel blymin ysbryd.
(2, 0) 2214 Oes gennych chi feiro?
 
(2, 0) 2217 Yn yr offis lle mae'r hogan 'na...
 
(2, 0) 2222 Fo hefyd?
 
(2, 0) 2225 Y dyn ifanc druan, 'does dim peryg o hynny siŵr, os nad oes 'na ddim byd yn ei ben o.
 
(2, 0) 2228 O. Ydy o mor alluog â hynny?
 
(2, 0) 2232 Ac eto roeddech chi eisio'i gau o allan.
(2, 0) 2233 Rhag cywilydd i chi Mr Morris.
 
(2, 0) 2236 Mi fydd rhaid i chi fynd yn eich blaen hebddyn nhw ynte'.
(2, 0) 2237 'Does dim arall amdani hi.
 
(2, 0) 2244 Peidiwch â siarad fel 'na.
(2, 0) 2245 Oes arnoch chi eisio fy lladd i?
(2, 0) 2246 Dwyn oddi arna' i yr hyn sy'n fwy na mywyd i?
 
(2, 0) 2248 Y dyhead am eich gweld chi yn eich gogoniant.
(2, 0) 2249 Eich gweld chi â bloda' yn eich llaw.
(2, 0) 2250 Yn uchel, uchel ar ben tŵr eglwys.
 
(2, 0) 2252 Dowch, ble mae'r beiro?
(2, 0) 2253 Mae'n rhaid bod gennych chi un.
 
(2, 0) 2257 Da iawn.
(2, 0) 2258 Rŵan, gadewch i ni'n dau eistedd i lawr yn fan 'ma, Mr Morris.
 
(2, 0) 2260 A rŵan, gawn ni sgrifennu ar y cynllunia'?
(2, 0) 2261 Rhywbeth reit neis a charedig.
(2, 0) 2262 I'r Alwyn ofnadwy 'na, neu beth bynnag ydy ei enw fo.
 
(2, 0) 2265 Ie?
 
(2, 0) 2267 Wel?
 
(2, 0) 2271 Na, na, na.
(2, 0) 2272 Dyna'r union beth nad oeddwn i eisio.
 
(2, 0) 2274 Roedd arna' i ofn i'r holl beth ddisgyn yn chwilfriw.
(2, 0) 2275 Ond mynd i sgrifennu ar y cynllunia' roedden ni, Mr Morris.
 
(2, 0) 2278 Cofiwch rŵan, neis a charedig.
(2, 0) 2279 O mae'n gas gen i'r Aelwyn 'ma.
 
(2, 0) 2283 Be ddaru chi ddeud?
 
(2, 0) 2285 Rhywun arall ydych chi'n ei feddwl, debyg?
 
(2, 0) 2291 Do, yn awr ac yn y man.
(2, 0) 2292 Pan fyddwn i'n flin iawn efo chi am beidio dod.
 
(2, 0) 2294 Ychydig, am ryw wythnos neu ddwy.
(2, 0) 2295 Duwcs annwyl, rydych chi'n gwybod sut mae petha' fel 'na'n digwydd, debyg.
 
(2, 0) 2298 Peidiwch â gwastraffu amser yn siarad.
(2, 0) 2299 Mi allai'r hen ŵr farw.
 
(2, 0) 2302 Rydw i eisio 'nheyrnas.
 
(2, 0) 2307 Rydych chi'n garedig dros ben.
 
(2, 0) 2321 O na, gadewch i mi gael y pleser o neud hynny.
 
(2, 0) 2323 Be ydy ei henw hi?
 
(2, 0) 2325 Mae hynny'n swnio mor oeraidd.
(2, 0) 2326 Ei henw cynta hi oeddwn i'n 'i feddwl.
 
(2, 0) 2329 Gwyneth, dowch i mewn yma.
(2, 0) 2330 Brysiwch, mae Mr Morris eisio siarad efo chi.
 
(2, 0) 2334 Edrychwch yma Gwyneth.
(2, 0) 2335 Gewch chi fynd â'r rhain adre.
(2, 0) 2336 Mae Mr Morris wedi sgrifennu arnyn nhw.
 
(2, 0) 2371 Wel, 'dydw i 'mo'r un i fod wrth y ddesg yna beth bynnag.
 
(2, 0) 2380 Mi fydd yn wych eich gweld chi mor uchel unwaith eto!
 
(2, 0) 2385 Fo'n cael pendro!
(2, 0) 2386 Na, mi wn i'n iawn nad ydy o ddim!
 
(2, 0) 2388 Ond rydw i wedi'i weld o â'm llygaid fy hun reit ar ben tŵr eglwys uchel!
 
(2, 0) 2409 Ydy hyn yn wir neu ydy o ddim?
 
(2, 0) 2411 Na |feiddia| fy arwr i, na |fedar| o, ddringo cyn uched ag y gall o adeiladu?
 
(2, 0) 2413 Ie.
 
(2, 0) 2416 I fyny acw.
(2, 0) 2417 Reit i fyny...
 
(2, 0) 2422 Ie, dyna ddaru chi addo i mi.
 
(2, 0) 2424 Come on, Mr Morris.
(2, 0) 2425 Mi dd'wedsoch chi y byddwn i'n dywysoges.
(2, 0) 2426 Y b'asech chi'n rhoi teyrnas i mi.
(2, 0) 2427 Ac yna mi 'naethoch chi, a...
(2, 0) 2428 Wel?
 
(2, 0) 2432 Trïo gwadu ydych chi?
(2, 0) 2433 D'eud na ddaru chi ddim?
 
(2, 0) 2437 Sef be?
(2, 0) 2438 Dwedwch ar unwaith.
 
(2, 0) 2441 F'asech |chi| byth yn cael pendro!
 
(2, 0) 2444 Uwchben eich cartre' newydd chi, on'd e?
 
(2, 0) 2449 ... dychrynllyd o wefreiddiol...
 
(3, 0) 2473 Do, mi fûm i'n cael golwg arni.
 
(3, 0) 2475 Do wir.
(3, 0) 2476 Mae 'na glystyra' ohonyn nhw dan y llwyni.
 
(3, 0) 2481 Be'?
(3, 0) 2482 Fyddwch chi ddim yn picio i lawr i'r ardd bob dydd ynte'?
 
(3, 0) 2485 Wel, ond fyddwch chi ddim yn mynd i lawr rŵan ac yn y man i weld yr holl betha' hardd sy' 'na?
 
(3, 0) 2487 Eich gardd chi'ch hun?
 
(3, 0) 2489 Be' ydych chi'n 'i feddwl?
 
(3, 0) 2497 Mrs Morris.
 
(3, 0) 2499 Ga' i aros yma efo chi am dipyn?
 
(3, 0) 2502 A! Mi all rhywun 'i fwynhau ei hun fel cath yn yr haul yn fan 'ma.
 
(3, 0) 2506 I be?
 
(3, 0) 2508 Ddim diolch.
(3, 0) 2509 A ph'run bynnag dydy o ddim yn y tŷ.
(3, 0) 2510 Mae o draw yn fan'na efo'r gweithwyr.
(3, 0) 2511 Ond roedd o'n edrych mor ffyrnig na feiddiais i ddim siarad efo fo.
 
(3, 0) 2513 Tybed?
 
(3, 0) 2516 Ydych chi'n falch eich bod chi'n mynd i'r tŷ newydd?
 
(3, 0) 2518 O, nid hynny'n unig, siŵr.
 
(3, 0) 2522 Ydy, mae'n rhaid bod hynny'n anodd iawn.
 
(3, 0) 2526 I rywun sy' wedi bod drwy gymaint â chi...
 
(3, 0) 2528 Eich gŵr chi ddwedodd wrtha' i.
 
(3, 0) 2532 Mrs Morris druan.
(3, 0) 2533 I ddechra' mi fuo'r tân...
 
(3, 0) 2537 A wedyn mi ddaeth rhywbeth gwaeth...
 
(3, 0) 2540 Gwaeth na'r cwbwl.
 
(3, 0) 2543 Mi goll'soch chi'r ddau hogyn bach.
 
(3, 0) 2549 Felly rydych chi'n teimlo, ie?
 
(3, 0) 2553 Na fedrwch.
(3, 0) 2554 'Dydy hynny ddim ond naturiol.
 
(3, 0) 2556 Am be?
 
(3, 0) 2558 Ond wela' i ddim bod...
 
(3, 0) 2566 Mrs Morris annwyl.
(3, 0) 2567 Dwedwch wrtha' i.
(3, 0) 2568 Pa betha'?
 
(3, 0) 2576 Y dolia??
 
(3, 0) 2579 Mi gawson hwytha'u llosgi hefyd?
 
(3, 0) 2583 Oeddech chi wedi cadw'r dolia' 'ma i gyd ers pan oeddech chi'n hogan bach?
 
(3, 0) 2587 Wedi i chi dyfu?
 
(3, 0) 2589 Wedi i chi briodi hefyd?
 
(3, 0) 2596 Dydw i ddim yn chwerthin yn siŵr i chi.
 
(3, 0) 2612 Wrth gwrs.
(3, 0) 2613 Yr offer a'r gêr i gyd.
(3, 0) 2614 Ond heddiw 'dydw i ddim yn mynd i ddringo a thorri 'ngwddw.
(3, 0) 2615 Mi arhoswn ni'n dau'n ddistaw yn y gwaelod a sbïo, Doctor.
 
(3, 0) 2624 O biti na fedren ni.
 
(3, 0) 2637 Rydw i wedi sylwi eich bod chi'n cael effaith felly.
 
(3, 0) 2643 Rydw i newydd ddod i fyny o blith y meirw.
 
(3, 0) 2645 Bod iasa' oer wedi bod yn fy ngherdded i, Mr Morris.
 
(3, 0) 2648 Be' ddaeth â chi yma rŵan?
 
(3, 0) 2650 Ond rhaid eich bod chi wedi'i gweld hitha' hefyd.
 
(3, 0) 2652 Ydy o'n boenus iawn i chi ei bod hi'n eich osgoi chi fel hyn?
 
(3, 0) 2654 Nad os raid i chi ei hwynebu hi.
 
(3, 0) 2656 Rhag i chi orfod gweld yn gyson gymaint o loes ydy colli'r bechgyn bach iddi hi o hyd?
 
(3, 0) 2674 Rydw i'n mynd i ffwrdd.
 
(3, 0) 2677 Ydw.
 
(3, 0) 2679 Be' ydw i'n mynd i'w 'neud yma?
 
(3, 0) 2682 O, ie.
(3, 0) 2683 Diolch yn fawr.
(3, 0) 2684 Ond mi wyddoch chi'n iawn na fasai hi'n gorffen yn fan'no.
 
(3, 0) 2688 Alla' i ddim g'neud drwg i rywun ydw i'n ei |nabod|.
(3, 0) 2689 Alla' i ddim dwyn rhywbeth sy'n perthyn iddi hi.
 
(3, 0) 2692 Rhywun diarth, OK.
(3, 0) 2693 Achos mae hynny'n hollol wahanol.
(3, 0) 2694 Rhyw berson na welais i erioed mohoni.
(3, 0) 2695 Ond rhywun yr ydw i wedi dod yn agos ati hi.
(3, 0) 2696 Na.
(3, 0) 2697 No way.
 
(3, 0) 2699 O, Mr Morris.
(3, 0) 2700 Mi wyddoch chi'n iawn be fyddai 'i diwedd hi.
(3, 0) 2701 A dyna pam rydw i'n mynd i ffwrdd.
 
(3, 0) 2705 Dim problem i chi.
(3, 0) 2706 Mae gennych chi'ch dyletswydda' ati hi.
(3, 0) 2707 Rhaid i chi fyw i'r rheini.
 
(3, 0) 2710 ... Ysbrydion...
 
(3, 0) 2724 Be' ydych chi am adeiladu nesa?
 
(3, 0) 2727 Ddim mwy o'r cartrefi clyd rheini i fam a thad a thyaid o blant?
 
(3, 0) 2729 Y contractor druan!
(3, 0) 2730 A chitha' wedi bod wrthi am ddeng mlynedd.
(3, 0) 2731 Wedi rhoi eich bywyd i hynny'n unig.
 
(3, 0) 2734 O! Mae'r cwbwl yn edrych mor wirion, mor hurt.
 
(3, 0) 2736 Na all rhywun afael yn dynn yn ei hapusrwydd ei hun.
(3, 0) 2737 Am ddim rheswm ond bod rhywun ydych chi'n ei nabod yn digwydd bod yn y ffordd.
 
(3, 0) 2739 Tybed, nad oes gan rywun yr hawl mewn gwirionedd?
(3, 0) 2740 Ac eto, ac eto...
(3, 0) 2741 O na f'asai rhywun yn gallu cysgu ac anghofio'r holl beth.
 
(3, 0) 2746 Doedd gen i ddim byd ond carchar.
 
(3, 0) 2749 Fydd deryn gwyllt o'r coed byth eisio bod mewn cawell.
 
(3, 0) 2752 Gwibio ydy natur yr hebog a'r barcud.
 
(3, 0) 2756 A rhywbeth arall.
(3, 0) 2757 D'wedwch be' oedd |hwnnw|.
 
(3, 0) 2761 Mi wn i be ydych chi'n mynd i adeiladu nesa'.
 
(3, 0) 2763 Wir.
(3, 0) 2764 Mae'r contractors 'ma mor dwp.
 
(3, 0) 2767 Y castell.
 
(3, 0) 2769 Fy nghastell i wrth gwrs.
 
(3, 0) 2771 Rydych chi wedi addo teyrnas i mi.
 
(3, 0) 2773 Reit, rydych chi'n cyfadde'ch bod chi wedi addo teyrnas i mi.
(3, 0) 2774 Wel, ellwch chi ddim cael teyrnas heb gastell.
 
(3, 0) 2778 Da iawn.
(3, 0) 2779 Adeiladwch o ynte'.
(3, 0) 2780 Ar unwaith.
 
(3, 0) 2783 Wrth gwrs.
(3, 0) 2784 Mae'r amser ar ben.
(3, 0) 2785 Y deng mlynedd.
(3, 0) 2786 A dydw i ddim am aros chwaneg.
(3, 0) 2787 Y castell, Mr Morris!
 
(3, 0) 2800 Mi fydd fy nghastell i'n sefyll ar le uchel, uchel iawn.
(3, 0) 2801 Pob ochor yn glir.
(3, 0) 2802 Fel y galla' i weld ymhell i'r pellter.
 
(3, 0) 2804 Tŵr uchel ofnadwy.
(3, 0) 2805 Ac ar ben ucha'r tŵr mi fydd 'na falconi.
(3, 0) 2806 Ac yno'n uchel y bydda' i...
 
(3, 0) 2809 Wrth gwrs.
(3, 0) 2810 Mi safa' i yno ac edrych i lawr ar y lleill... y rhai sy'n codi eglwysi a chartrefi i fam a thad a phlant.
(3, 0) 2811 ... A mi gewch chitha' ddod i weld hefyd.
 
(3, 0) 2814 Os bydd o'n dymuno.
 
(3, 0) 2818 Daw, mi ddaw.
 
(3, 0) 2821 O g'naiff wir!
(3, 0) 2822 Mi awn ni'n dau ati efo'n gilydd.
(3, 0) 2823 A wedyn mi adeiladwn ni'r peth hardda'... yr hardda' yn yr holl fyd.
 
(3, 0) 2828 Adeiladwyr.
(3, 0) 2829 Bobol bach, mae nhw'n rhai twp, mor ofnadwy o dwp.
 
(3, 0) 2835 Cestyll yn yr awyr.
 
(3, 0) 2838 Ie.
(3, 0) 2839 Cestyll yn yr awyr.
(3, 0) 2840 Wyddoch chi sut beth ydy castell yn yr awyr?
 
(3, 0) 2843 Ie, wrth gwrs.
(3, 0) 2844 Cestyll yn yr awyr... maen nhw mor handi i ddianc iddyn nhw.
(3, 0) 2845 Ac mor hawdd eu gwneud hefyd.
 
(3, 0) 2847 Yn enwedig i adeiladwyr efo nerfa' gwan.
 
(3, 0) 2851 Castell go iawn yn yr awyr?
 
(3, 0) 2857 Y |wreath|.
(3, 0) 2858 O mi fydd hyn yn wych!
 
(3, 0) 2893 Mr Morris.
(3, 0) 2894 Mi arhosa' i yn fan 'ma i'ch gwylio chi.
 
(3, 0) 2896 Mi fydd yn hollol wefreiddiol.
 
(3, 0) 2901 Rydw i'n meddwl y gallech chi, o leia', fod wedi diolch iddo fo.
 
(3, 0) 2904 Wel, dylech wrth gwrs.
 
(3, 0) 2906 Sut y gellwch chi dd'eud y fath beth?
 
(3, 0) 2911 Rydw i'n ei nabod o'n well na neb.
 
(3, 0) 2919 Dim ond iddo fo...?
(3, 0) 2920 D'wedwch, ar unwaith!
 
(3, 0) 2923 Yr hogan 'na wrth y ddesg?
 
(3, 0) 2926 Dydy hyn 'na ddim yn wir.
(3, 0) 2927 Rydych chi'n d'eud anwiredd amdano fo.
 
(3, 0) 2930 Be ddwedodd hi?
(3, 0) 2931 Mae'n rhaid i mi gael gwybod.
(3, 0) 2932 Ar unwaith.
(3, 0) 2933 Y munud 'ma.
 
(3, 0) 2939 Chaiff hi 'mo'r cyfle!
 
(3, 0) 2941 Mi fydd o'n d'eud.
 
(3, 0) 2944 Dydych chi'n deall dim.
(3, 0) 2945 Os ydych chi'n gallu siarad fel 'na.
(3, 0) 2946 Na, mi dd'weda' i wrthych chi pam roedd o'n dal ei afael ynddi hi.
 
(3, 0) 2948 Er mwyn eich cadw chi.
 
(3, 0) 2950 Naddo.
(3, 0) 2951 Ond dyna'r gwir.
(3, 0) 2952 Felly roedd hi.
(3, 0) 2953 Rydw i eisio iddi hi fod felly.
 
(3, 0) 2955 Na, |chi|.
(3, 0) 2956 Gadael i |chi| fynd ddaru o.
(3, 0) 2957 Pam y b'asa fo'n malio am ryw ferch fel hi?
 
(3, 0) 2960 Ofn wir.
(3, 0) 2961 Ofn arno fo?
(3, 0) 2962 Peidiwch â bod mor hunan-dybus, bendith y Tad i chi.
 
(3, 0) 2965 Fo?
(3, 0) 2966 Peidiwch â malu awyr.
 
(3, 0) 2972 O, pe baech chi wedi'i weld o yn uchel, uchel, yn yr entrychion fel y gwelais i o.
 
(3, 0) 2974 O, do.
(3, 0) 2975 Mor rhydd a balch.
(3, 0) 2976 Yn sefyll reit ar y top a gosod y |wreath| ar y ceiliog gwynt.
 
(3, 0) 2981 Heddiw, mi fydd o'n g'neud hynny eto.
 
(3, 0) 2984 Mi |gawn| ni weld!
 
(3, 0) 2988 Rydw i'n mynd i'w weld o.
(3, 0) 2989 Mae'n |rhaid| i mi ei weld o.
(3, 0) 2990 Ac mi ga' i.
 
(3, 0) 2999 Mae o wedi mynd â'r |wreath|.
 
(3, 0) 3014 Dydw i ddim yn deall be' ydy'r panic.
 
(3, 0) 3019 Ydych chi'n meddwl y gwnaiff o?
 
(3, 0) 3022 Aha!
(3, 0) 3023 Ydych chitha''n meddwl ei fod o... wel...?
 
(3, 0) 3047 Fyddai hi ddim yn well i chi 'ch hun 'neud hynny.
 
(3, 0) 3055 Na' i ddim.
(3, 0) 3056 Gellwch fentro y ca' i rywbeth arall i siarad amdano fo efo Mr Morris.
 
(3, 0) 3063 Oes.
(3, 0) 3064 Fi, Mr Morris.
 
(3, 0) 3067 Ofn.
(3, 0) 3068 Rydych chi'n hawdd iawn eich dychryn, mae'n rhaid.
 
(3, 0) 3070 Ydw, mae pobol yn d'eud fod arnoch chi ofn dringo, dringo i fyny sgaffald ac ati.
 
(3, 0) 3075 Ofn disgyn i lawr, a'ch lladd eich hun.
 
(3, 0) 3077 Ofn be', ynte?
 
(3, 0) 3079 Cosb?
(3, 0) 3080 'Dydw i ddim yn deall.
 
(3, 0) 3082 Ie, g'newch, ar unwaith.
 
(3, 0) 3087 Mi wn i hynny.
 
(3, 0) 3090 Ie, ie.
 
(3, 0) 3092 Fel be?
 
(3, 0) 3094 Plesio pwy?
 
(3, 0) 3097 Wela' i.
(3, 0) 3098 Ond ydych chi'n berffaith siŵr nad... nad oeddech chi wedi'i blesio fo?
 
(3, 0) 3104 Yr ysbrydion?
 
(3, 0) 3111 O, dyna pam?
 
(3, 0) 3117 Pryd oedd hynny?
 
(3, 0) 3119 Roeddwn i'n ama'.
 
(3, 0) 3128 Be 'naethoch chi?
 
(3, 0) 3130 A wedyn?
 
(3, 0) 3132 Yr amhosib?
 
(3, 0) 3136 O do mi 'naethoch chi.
 
(3, 0) 3144 Dyna oedd y gân a glywais i yn yr awyr!
 
(3, 0) 3146 Be' ydych chi'n 'i feddwl?
 
(3, 0) 3149 Pam rydych chi'n d'eud hynny?
 
(3, 0) 3158 Newch hi byth adeiladu dim byd eto felly?
 
(3, 0) 3162 Be' ydych chi am adeiladu?
(3, 0) 3163 Dwedwch ar unwaith.
 
(3, 0) 3167 Ein cestyll yn yr awyr ydych chi'n feddwl, on'd e?
 
(3, 0) 3170 Mae arna' i ofn y caech chi bendro cyn cyrraedd hanner y ffordd i fyny.
 
(3, 0) 3173 Efo fi'n unig?
(3, 0) 3174 Oni fydd 'na amryw ohonon ni?
 
(3, 0) 3176 O, y Gwyneth 'na.
(3, 0) 3177 Yr hogan druan 'na wrth y ddesg.
(3, 0) 3178 Ydych chi ddim am fynd â hi hefyd?
 
(3, 0) 3181 Ai dyna'r gwir?
(3, 0) 3182 Ie neu nage?
 
(3, 0) 3186 Ar hyd y deng mlynedd d'waetha, rydw i wedi credu ynoch chi'n gyfangwbwl.
 
(3, 0) 3188 Gadewch i mi'ch gweld chi yn sefyll ar y top, yn ddyn rhydd ynte'.
 
(3, 0) 3192 Rydw i eisio i chi 'neud.
 
(3, 0) 3194 Dim ond unwaith eto, plis.
(3, 0) 3195 G'newch yr amhosib unwaith eto!
 
(3, 0) 3199 Be dd'wedwch chi wrtho Fo?
 
(3, 0) 3205 Ie!... Ie!... Ie!
 
(3, 0) 3207 Ie.
(3, 0) 3208 D'wedwch hynny wrtho Fo.
(3, 0) 3209 D'wedwch hynny wrtho Fo.
 
(3, 0) 3213 Lawer gwaith.
(3, 0) 3214 D'wedwch hynny.
 
(3, 0) 3216 A wedyn?
 
(3, 0) 3219 Rŵan rydw i'n eich gweld chi eto fel y gwelais i chi pan oedd cân yn yr awyr!
 
(3, 0) 3222 Sut y g'naethoch chi fi yr hyn ydw i?
 
(3, 0) 3226 O fy adeiladwr arbennig i!
(3, 0) 3227 Fy nghastell hardd.
(3, 0) 3228 Ein castell yn yr awyr!
 
(3, 0) 3272 Gwelaf.
 
(3, 0) 3274 I be' mae nhw eisio'i wylio fo?
 
(3, 0) 3276 A dyna be mae'r hogia' eisio, ie?
 
(3, 0) 3280 Welwch chi mo hynny.
(3, 0) 3281 Nid y tro yma.
 
(3, 0) 3285 I fyny reit ar y top, wrth y ceiliog gwynt.
(3, 0) 3286 Dyna lle gwelwch chi o.
 
(3, 0) 3290 Mae o wedi rhoi ei feddwl ar gyrraedd pen y tŵr.
(3, 0) 3291 A dyna lle gwelwch chi o, ar y copa.
 
(3, 0) 3305 Fo'i hun ydy o.
(3, 0) 3306 Mr Morris, y contractor!
 
(3, 0) 3322 Yn dringo a dringo.
(3, 0) 3323 ... Yn uwch ac yn uwch!
(3, 0) 3324 Edrychwch!
(3, 0) 3325 ... Mewn difri'!
 
(3, 0) 3329 Dringo... dal i ddringo!
(3, 0) 3330 Mae o bron ar ben y tŵr!
 
(3, 0) 3334 Dyna i chi.
(3, 0) 3335 Mae o'n sefyll ar y planc ucha.
(3, 0) 3336 Reit yn y top!
 
(3, 0) 3340 O'r diwedd!
(3, 0) 3341 O'r diwedd!
(3, 0) 3342 Unwaith eto.
(3, 0) 3343 Y pencampwr yn rhydd!
 
(3, 0) 3346 Fel hyn yr ydw i wedi'i weld o drwy gydol y deng mlynedd.
(3, 0) 3347 Mor ddewr, yn sefyll yna.
(3, 0) 3348 Dyna be' ydy gwefr.
(3, 0) 3349 Rŵan mae o'n gosod y |wreath| ar y ceiliog gwynt!
 
(3, 0) 3351 Ie, yr amhosib!
(3, 0) 3352 Dyna'n union mae o'n ei 'neud rŵan!
 
(3, 0) 3354 Welwch chi rywun arall i fyny 'na efo fo?
 
(3, 0) 3356 Oes.
(3, 0) 3357 Mae 'na un, y mae o'n dadla' efo fo.
 
(3, 0) 3359 Ydych chi ddim yn clywed cân yn yr awyr chwaith?
 
(3, 0) 3361 Rydw i'n clywed cân orfoleddus.
 
(3, 0) 3363 Edrychwch!
(3, 0) 3364 Edrychwch!
(3, 0) 3365 Rŵan mae o'n chwifio'i het!
(3, 0) 3366 Arnon ni i lawr yma mae o'n chwifio!
(3, 0) 3367 O, chwifiwn, chwifiwn yn ôl arno fo!
(3, 0) 3368 Mae o wedi concro!
 
(3, 0) 3370 Hwre i'r adeiladwr!
 
(3, 0) 3386 Fy arwr.
(3, 0) 3387 Fy mhencampwr i!
(3, 0) 3388 Dyna ddyn!
 
(3, 0) 3405 Alla' i mo'i weld o i fyny na rŵan.
 
(3, 0) 3409 Ond mi gyrhaeddodd reit i'r copa.
(3, 0) 3410 Ac mi glywais i delyna' yn yr awyr.
 
(3, 0) 3412 Fy arwr!
(3, 0) 3413 Fy arwr i!